Om-te
  06-41380686
info@om-te.nl
Reknr NL18INGB0006270552
 
 
Artikel 1. Algemeen
1.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en overeenkomsten van Om-te.
1.2     Door het plaatsen van een bestelling stemt u in met de leverings- en betalingsvoorwaarden van Om-te. Om-te heeft het recht haar leverings- en betalingsvoorwaarden tussendoor te wijzigen.
1.3     Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingingen van derden niet door Om-te geaccepteerd.
1.4     Om-te garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst.
 
Artikel 2. Kwaliteit van de producten
2.1     Om-te biedt de producten met dezelfde kwaliteit aan zoals geleverd door haar directe leverancier.
2.2     Om-te kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de wijze van gebruik van haar producten door de afnemer.
 
Artikel 3. Overeenkomsten
3.1     Alleen eindgebruikers mogen één of meerdere producten bij Om-te bestellen. Het is niet toegestaan één of meerdere producten bij Om-te te bestellen met als doel deze door te verkopen aan derden. 3.2     Als tussen de plaatsing van een bestelling en levering van de producten blijkt dat u niet gerechtigd was tot het plaatsen van de bestelling behoudt Om-te het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.3     Om-te behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3.4     Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Om-te. Om-te is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde algemene voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Om-te dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
 
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1     De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2     Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum.
4.3     Betaling kan geschieden op één van de betalingswijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
          Aan uw bestelling kunnen nadere betalings- en/of bestelvoorwaarden worden gesteld.
4.4     Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Om-te
4.4     Indien u met de betaling in gebreke bent, is Om-te geoorloofd de uitvoering van de betreffende bestelling en daarmee samenhangende uitvoering op te schorten c.q. te ontbinden.
4.5     Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Om-te.
 
Artikel 5. Levering
5.1    De door Om-te opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de over-schrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
5.2    De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed  zijn voor verzending aan u.
5.3    Om-te is bevoegd om bij de verzending van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1    De eigendom van de te leveren producten gaat pas over, indien u het aan Om-te het in totaal verschuldigde bedrag heeft voldaan. Het risico ten aanzien van de producten gaat op u over op het moment van aflevering van de producten.
 
Artikel 7. Aansprakelijkheid en herroepingsrecht
7.1    U bent verplicht om bij aflevering van de producten te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Om-te daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering schriftelijk en met motivatie op de hoogte te stellen, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was.
7.2    Indien aantoonbaar is dat de geleverde producten ondeugdelijk zijn of gebreken vertonen, heeft Om-te de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3    Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Om-te te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en verzegeling op de verpakking niet is verbroken en de oorspronkelijke aankoopnota is bijgevoegd. Bij deze retourzending geldt dat de klant de kosten en risico van de retourzending draagt.
7.4    Indien u niet tevreden bent, heeft u het recht het product binnen dertig (30) dagen na aflevering aan Om-te te retourneren. Wij willen u wel verzoeken de oorspronkelijke aankoopnota mee te zenden,en een opgave te doen waarom u niet tevreden bent. Hierbij  geldt tevens dat de kosten voor retourzending voor uw rekening komen.
 
 
Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1    Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Om-te en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Om-te , is Om-te niet  aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld Om-te.
 
Artikel 9. Overmacht
9.1    Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Om-te in geval van overmacht het recht om, naar eigen  keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen  en zulks zonder dat Om-te gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de     gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
9.2    Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Om-te kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 10. Diversen
10.1    Indien u aan Om-te schriftelijk opgave doet van een adres, is Om-te gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Om-te schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
10.2    Wanneer door Om-te gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Verkoop voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Verkoopvoorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Om-te deze Algemene Verkoopvoorwaarden soepel toepast.
10.3    Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden of enige andere overeenkomst met in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Om-te vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
10.4    Om-te is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van Derden
 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1    Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Verkoopvoorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2    Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland
 
Om-te
06-41380686
info@om-te.nl